نمایش فایل@ارزیابی اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان غربی بر اساس شاخص های سازمانهای یادگیرنده@

ارزیابی اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان غربی بر اساس شاخص های سازمانهای یادگیرنده|50075673|rtb34008003|
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان ارزیابی اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان غربی بر اساس شاخص های سازمانهای یادگیرنده را مشاهده می نمایید.

چکیده


هدف از پژوهش حاضر بود این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی می باشد که به شیوه میدانی انجام گرفته است. جامعه مورد بررسی این تحقیق کلیه کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان غربی بوده است که تعداد آنها 111 نفر است که برای تعیین حجم نمونه روش کل شمار استفاده شده است پس از توزیع پرسشش نامه تعداد 68 پرسشنامه کامل برگشت داده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سازمان یادگیرنده می باشد روایی پرسشنامه با نظر 11 نفر از اساتید دانشگاهها و صاحبنظران متخصص تایید گردید پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ تک نمونه ای و آزمون t مورد سنجش و تایید قرار گرفت. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی توزیع داده ها استفاده شده است. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان غربی از نظر شاخص های سازمان یادگیرنده در سطح بالای متوسط قرار دارند و تا حدودی می توان گفت ابعاد سازمان یادگیرنده از نظر کارکنان مطلوب می باشدمطالب دیگر:
سلامت اجتماعی در نوجوانان با تاکید بر آموزه های اسلامیمبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری کودکان 37 صفحهفصل دوم پایان نامه پرخاشگریپرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبرپرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی محقق ساخته با روایی و پایایی معتبرپرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل بر پایه الگوی وایسپرسشنامه بررسی وضعیت سلامت روان جوانانپاورپوینت مقدمه ای بر اقتصادسنجيمبانی نظری و پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی 61 صفحهفصل دوم پایان نامه حمایت اجتماعیچارچوب نظری و پیشینه پژوهش حمایت اجتماعیادبیات نظری و پیشینه تجربی حمایت اجتماعیپاورپوینت نظام گزل مربوط به درس نظریه های رشدپاورپوینت ADHD - اختلال کمبود توجه ، بیش فعالی در کودکان و بزرگسالانابعاد و نظریه های سلامت روان و عوامل موثر بر آنتئوری ها و ابعاد حمایت اجتماعیمدل ها و نظریه های حمایت اجتماعی و عوامل موثردر بهره مندی از آنپیشینه پژوهش و مبانی نظری در مورد حمایت اجتماعی 48 صفحهپرسشنامه محقق ساخته ورزش و فعالیت بدنی در اوقات فراغتمبانی نظری و پیشینه تحقیق فعالیت بدنی در اوقات فراغت 62 صفحهفصل دوم پایان نامه اوقات فراغتبررسی دیدگاه ها و کارکردهای اوقات فراغتآزمون و مقیاس حمایت اجتماعی (SPS)پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (sf-36) با نمره گذاری، روایی و پایاییپرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و همكاران  28 سوالی