نمایش فایل@شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رفسنجان (واقع در استان کرمان)@

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رفسنجان (واقع در استان کرمان)|34008003|rtb34008003|نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رفسنجان, استان کرمان
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رفسنجان (واقع در استان کرمان) را مشاهده می نمایید.

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار